Dấu x mở sticky footer

Chèn Block Popup sticky vào Widget Footer để kích hoạt (lưu ý có thêm css)

 

Tắt hiển thị khung soạn thảo editor trong Thêm sản phẩm mới

class-wc-post-types.php (khoahocxanh.com/wp-content/plugins/woocommerce/includes/class-wc-post-types.php)

dòng 251-252

$permalinks = wc_get_permalink_structure();
$supports = array( ‘title’, ‘editor’, ‘excerpt’, ‘thumbnail’, ‘custom-fields’, ‘publicize’, ‘wpcom-markdown’ );

Bỏ thuộc tính  ‘editor’,

Thêm shortcode menu

function.php (flatsome child)

// tạo menu shortcode
//
function print_menu_shortcode($atts, $content = null) {
extract(shortcode_atts(array( ‘name’ => null, ‘class’ => null ), $atts));
return wp_nav_menu( array( ‘menu’ => $name, ‘menu_class’ => ‘myclass’, ‘echo’ => false ) );
}

add_shortcode(‘menu’, ‘print_menu_shortcode’);

 

Tùy chỉnh Giá 0đ thành liên hệ

function.php (flatsome child)

// Giá 0đ thành liên hệ
//
function devvn_wc_custom_get_price_html( $price, $product ) {
if ( $product->get_price() == 0 ) {
if ( $product->is_on_sale() && $product->get_regular_price() ) {
$regular_price = wc_get_price_to_display( $product, array( ‘qty’ => 1, ‘price’ => $product->get_regular_price() ) );

$price = wc_format_price_range( $regular_price, __( ‘Free!’, ‘woocommerce’ ) );
} else {
$price = ‘<span class=”amount”>’ . __( ‘Liên hệ’, ‘woocommerce’ ) . ‘</span>’;
}
}
return $price;
}
add_filter( ‘woocommerce_get_price_html’, ‘devvn_wc_custom_get_price_html’, 10, 2 );